Srinivasa Gopal Sugavanam.jpg

Srinivasa Gopal Sugavanam

Associate vice president, Data & Analytics Practice

Srinivasa Gopal Sugavanam is associate vice president, Data & Analytics Practice, at Infosys.