Sarah Halzack.jpg

Sarah Halzack

Retail columnist

Sarah Halzack is a retail columnist at Bloomberg.