Phani Nagarjuna.jpg

Phani Nagarjuna

Chief analytics officer

Phani Nagarjuna is chief analytics officer at Sutherland.