Mahesh Rajasekharan.jpg

Mahesh Rajasekharan

Chief executive officer

Mahesh Rajasekharan is chief executive officer at Cleo.