C.J. Venkataraman

C.J. Venkataraman, senior software architect at Corbis Corporation.